หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต