หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

1. ชื่อหลักสูตร

              ภาษาไทย      :    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

               ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. ชื่อปริญญา

              ชื่อเต็ม         :    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

                                   :    Bachelor of Business Administration (Business Computer)

              ชื่อย่อ          :    บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

                                :           B.B.A. (Business Computer)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

              ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต

3.แผนการเรียน

                        แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่1/1

รายวิชา

นก.

ชั้นปีที่1/2

รายวิชา

นก.

GE  101

กีฬาเพื่อสุขภาพ

1

SC   101

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

3

EN  101

ภาษาอังกฤษ  1

2

EN   102

ภาษาอังกฤษ  2

2

MA 101

คณิตศาสตร์ทั่วไป

3

GM  201

องค์การและการจัดการ

3

GE  102

วัฒนธรรมไทย

1

TH   101

ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3

GE  103

ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า

1

MK  201

หลักการตลาด

3

BC  201

หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ

3

LW 201

กฎหมายธุรกิจ

3

IB   201

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

3

 

เลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

2

AC  201

หลักการบัญชีขั้นต้น

3

 

 

 

รวม

17

รวม

19

 

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่

2/1

รายวิชา

นก.

ชั้นปีที่2/2

รายวิชา

นก.

EN  201

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3

LW  201

กฎหมายธุรกิจ

3

LW 101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

3

ST   201 

สถิติเพื่อการวิจัย

3

EC  201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

3

BE 201

จริยธรรมทางธุรกิจ

3

AC 203

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

BC 302

โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล   

3

BC 301

การจัดการระบบฐานข้อมูล

3

EC  202

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3

 

เลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

BC 303

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

3

รวม

18

รวม

 18

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 3/1

รายวิชา

นก.

ชั้นปีที่3/2

รายวิชา

นก.

FN   201

การเงินธุรกิจ

3

RE   201

วิธีวิจัยทางธุรกิจ

3

GM 311

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3

BC 305

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3

BC  304

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3

BC 313

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

3

 

เลือกกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

3

 

วิชาเอกเลือก

3

 

วิชาเอกเลือก

3

 

วิชาเลือกเสรี

3

รวม

15

รวม

15

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 4/1

รายวิชา

นก.

ชั้นปีที่4/2

รายวิชา

นก.

BC 306

การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ 1

3

BC 307

การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ 2

3

BC 309

การออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

3

BC 313

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

3

BC 402

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

BC 401

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

 

วิชาเอกเลือก

3

 

วิชาเลือกเสรี

3

 

 

 

 

 

 

รวม

12

รวม

12