หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

1.  ชื่อหลักสูตร
 
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี
 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Accountancy Program
2.  ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บัญชีบัณฑิต
 
  (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บช.บ.
 
  (ภาษาอังกฤษ) : B.Acc.
3.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต
4.  โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
  3.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต
  4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
  2.  กลุ่มวิชาเอก 54 หน่วยกิต
    2.1  วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
    2.2  วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 งานที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเมื่อสำเร็จการศึกษา
   นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี
   สมุห์บัญชี
   นักบัญชีทั่วไป
   ผู้ตรวจสอบบัญชี
 นักวิเคราะห์ต้นทุน
   ผู้ตรวจสอบภายใน
   ผู้ตวจสอบบัญชีภาษีอากร
   ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต