หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

1.  ชื่อหลักสูตร
 
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management
2.  ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
 
  (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ.(การจัดการ)
 
  (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A.(Management)
3.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต
4.  โครงสร้างหลักสูตร
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
  3.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต
  4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต
  2.  กลุ่มวิชาเอก 42 หน่วยกิต
    2.1  วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต
    2.2  วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 งานที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเมื่อสำเร็จการศึกษา
   บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
   ผู้บริกหารส่วนงานทั่วไป/ส่วนราชการ
   งานบริษัท
   งานธนาคาร
 งานด้านการวางแผน