ข้อมูลทั่วไป

         คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ตั้งอยู่เลขที่ 171/2 หมู่ 2 ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู บนพื้นที่ 100 ไร่

ความหมายของชื่อ พิชญบัณฑิต หมายถึง “บัณฑิตผู้มีความรู้สูง”

ปรัชญา

        ปรัชญาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตและคณะบริหารธุรกิจ “วิชาการคุณภาพ นําสู่วิชาชีพที่มั่นคง”

วิสัยทัศน์

         ต้องผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย คุณวุฒิ คุณธรรม และความสามารถ

พันธกิจ

        1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของสังคม โดยเน้นการนําเทคโนโลยีทีทันสมัย และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

        2) สร้างองค์ความรู้ ประสานความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้าง เครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการกับองค์กรท้องถิ่น รวมทั้งให้บริหารวิชาการแก่สังคม พัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีให้กับชุมชน อนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปณิธาน

        มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มีองค์ความรู้ ด้านการจัดการ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ควบคู่กับคุณธรรม และจริยธรรม นําสังคมได