facebook like box joomla
joomla fanbox module joomla

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

นักศึกษา ต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์

http://www.pcbu.ac.th/reg/

ในภาพอาจจะมี ข้อความ